Get Adobe Flash player


23 stycznia 2013 r.

Serdecznie zapraszam na Uroczyste Obchody

150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

  Burmistrz Miasta i Gminy BrokProgram obchodów:

10.30 Msza Święta w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Broku
12.00 Część artystyczna wystawiona przez uczniów w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku
13.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Feliksowie

Obchodom towarzyszy wystawa zdjęć poświęcona Powstaniu Styczniowemu.
Ekspozycja będzie udostępniona w Bibliotece Publicznej w Broku.

W ostatnim dniu mijającego roku 2012 o godz. 23.30 rozpoczęło się przed Ratuszem Miejskim w Broku spotkanie sylwestrowe.

Więcej…

W niedzielę 9 grudnia br. przed ratuszem miejskim, odbyło się drugie spotkanie ze Św. Mikołajem, którego organizatorem był Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński.

Więcej…

Szanowni Mieszkańcy!

W zawiązku z opublikowaniem przez Tygodnik Ostrołęcki, jak również Telewizję TVN niezgodnych z prawdą, stronniczych, nieobiektywnych informacji, poczułem się w obowiązku wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie zapewne nasuwają się Państwu po lekturze tygodnika ostrołęckiego oraz obejrzeniu programu „Blisko ludzi” na antenie telewizji TTV. Sposób w jaki przedstawia się sytuację konfliktu, między organem prowadzącym czyli burmistrzem, a byłą Dyrektorką szkoły jest nieobiektywny wręcz napastliwy, nakierowany na wywołanie sensacji i nie mający styczności z prawdą.

Decyzję o unieważnieniu konkursu na dyrektora ZPPO w Broku podjąłem po konsultacji z działem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz po uzyskaniu trzech niezależnych opinii prawnych. Podstawą do unieważnienia konkursu na dyrektora ZPPO w Broku jest Art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty \Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianą/ ocena zgodności z prawem przebiegu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora szkoły lub placówki, w tym, dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydatów, wiąże się z działaniem nadzorczym nad konkursem na w/w stanowisko i należy do kompetencji organu prowadzącego tj. Wójta, Burmistrza. Należy zwrócić uwagę, że stosownie do treści § 8 ust. 2 w/w rozporządzenia, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

Stwierdziłem nieprawidłowości. Opinia działu prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz pozostałe opinie prawników utwierdziły mnie w przekonaniu, że B. Wujek nie posiada kwalifikacji do zarządzania Zespołem Placówek Oświatowych. Była dotychczas dyrektorem z powołania, a nie z konkursu. Innym powodem, był w mojej ocenie, brak obiektywizmu członków komisji, albowiem członkiem komisji konkursowej, w imieniu wszystkich rodziców, była woźna, która B. Wujek przyjęła do pracy 3-mce wcześniej. Przedstawicielem nauczycieli była natomiast koleżanka byłej dyrektorki.

B. Wujek zaskarżyła moje zarządzenie do wojewody. Wojewoda utrzymał w mocy jej skargę. Ale od każdej decyzji Wojewody Mazowieckiego, przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest nieprawomocne, zaś zarządzenie burmistrza obowiązuje. Informuję Państwa, że procedury odwoławcze trwają. W takiej sytuacji, przepisy nakazują, aby pełnienie obowiązków dyrektora do czasu ogłoszenia nowego konkursu pełnił v-ce dyrektor, bez względu na to czy jest uczestnikiem konkursu, czy żoną radnego. Innej możliwości zgodnej z prawem nie ma.

B. Wujek nie respektuje przepisów prawa i nie chce czekać na prawomocny wyrok sądu. Postanowiła, bez względu na koszty, które dla naszej gminy nie są małe, przeprowadzić referendum w sprawie odwołania mnie ze stanowiska burmistrza, przed upływem kadencji. We wrześniu zameldowała się w naszej gminie i już jako mieszkaniec tej gminy powołała grupę inicjatorów referendum. Są nimi Agnieszka Gołębiewska, Pawlak Adam, Pękala Marian, Mindak Lidia. W dniu 20 listopada 2012 r. B. Wujek rozpowszechniła na terenie gminy Brok fałszywe kłamliwe, nie mające nic wspólnego z prawdą wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez burmistrza. W szczególności dotyczy to funduszy unijnych i stanu zadłużenia gminy oraz mojego oświadczenia majątkowego. Oświadczam Państwu, że te informacje są kłamliwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości. W związku z powyższym w dniu 21.11.2012 r. złożę pozew do Sądu Okręgowego w Ostrołęce który to podejmie decyzje. Jestem zobowiązany również poinformować Państwa, że przeprowadzone kontrole w szkołach przez organ prowadzący, wykazały wiele poważnych nieprawidłowości. Wyniki powyższej kontroli zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Maz. Ocenę prawną tej sytuacji pozostawiam niezawisłym sądom.

Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić o moich czystych intencjach, całkowitym oddaniu oraz uczciwej pracy dla dobra i na rzecz naszej gminy. Pamiętajcie, że głosowaliście na sumienność, uczciwość i silną gospodarską rękę.

                                                                                       Pozostaję z uszanowaniem
 
                                                                                            Burmistrz Gminy
                                                                                             Marek Młyński  

W przedostatnią niedzielę września po raz drugi w naszej gminie odbył się festyn "Pożegnanie lata".

Impreza rozpoczęła się grzybobraniem drużyn zaproszonych przez Burmistrza Gminy p. Marka Młyńskiego.

Więcej…

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Więcej…

W dniu 29 czerwca br. odbyła się absolutoryjna XIII sesja Rady Gminy w Broku. Jednym z punktów posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r. W kolejnym punkcie Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy Brok.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.