Get Adobe Flash player
 
 
W dniu 9 lutego br. odbyło się XVII posiedzenie Rady Gminy w Broku.
Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok oraz przyjęcia Programu Rewitalizacji na terenie miasta Brok.

Prace nad opracowaniem Studium zostały rozpoczęte już w 2009 r. Opracowanie tego niezmiernie ważnego dokumentu wymagało przeprowadzenia uzgodnień z szeregiem instytucji określonych w ustawie. Zmianą objęto cały obszar w granicach administracyjnych miasta i gminy Brok. Projekt studium wyłożony był do wglądu na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2016 r. Uchwalenie Studium umożliwi w przyszłości przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym dokumentem strategicznym przyjętemu na posiedzeniu Rady był Program Rewitalizacji. Prace nad opracowaniem programu rozpoczęto w 2016 r. Przyjęcie programu poprzedzone zostały przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz serią spotkań z mieszkańcami. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie http://rewitalizacja.brok.pl


 
Na sesji w dniu 9 lutego br. Radni uchwalili również Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2017 r., jak również dokonano zmian uchwał z zakresu gospodarki odpadami. Dokonana została zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jak również ustalono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości.

 
 
Na posiedzeniu Rady podjęto także uchwały z zakresu oświaty. Ustalona została wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym oraz w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Brok, jak również podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym oraz planowanego utworzenia Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym o strukturze organizacyjnej z klasami I-III.
 
 
 
 
 

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.