Get Adobe Flash player

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Ratuszu Miejskim w Broku odbyło się IV spotkanie noworoczne, na które przybyło szerokie grono gości, zaproszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Brok Marka Młyńskiego.
 

Wśród przybyłych znaleźli się, m.in.: Ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz Proboszcz Parafii Brok, Ks. Prałat Stanisław Skarżyński, Krzysztof Winiarski - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, prof. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. Jadwiga Sadowska, bryg. Janusz Iwanowski –  Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, ast. szt. Justyna Biedrzycka -  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Radni Rady Gminy w Broku, Sołtysi z terenu Gminy Brok, a także dyrektorzy placówek oświatowych i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brok, kierownicy referatów urzędu, miejscowi przedsiębiorcy, właściciele ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.Spotkanie rozpoczęło się od recitalu artysty Marka Ravskiego, który zaśpiewał  najpiękniejsze polskie kolędy, a także zaprosił publiczność w muzyczną podróż po świecie. Artysta zaśpiewał znane wielkie światowe przeboje między innymi Elvisa Presleyea, Edith Piaf, George Gershwina, Leonarda Cohena, za co każdorazowo artystę nagradzano gromkimi brawami. Publiczność owacjami na stojąco podziękowała za wspaniałą ucztę muzyczną.Po koncercie głos zabrał  gospodarz spotkania - Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński, który powitał obecnych gości nawiązując pokrótce do wieloletniej tradycji spotkań noworocznych, będących okazją do przedstawienia osiągnięć minionego roku oraz zamierzeń i planów na rok kolejny.
W pierwszych słowach swojego wystąpienia Burmistrz powiedział:
- Uroczystości takie jak ta, są zawsze doskonałą okazją, by podziękować za współpracę i podsumować minione 12 miesięcy pracy, podzielić się planami i zamierzeniami na kolejny rok.
Rok 2016 był rokiem wyzwań i pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Dla nas jako władz samorządowych był to rok, w którym więcej uwagi poświęciliśmy na planowanie i przygotowanie projektów i dokumentacji niezbędnej do występowania o fundusze na realizację szeregu inwestycji
- podkreślał Burmistrz.


W swoim wystąpieniu Burmistrz odniósł się do osiągnięcia, jakim niewątpliwie była znakomita pozycja naszego Miasta w rankingu pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota", w kategorii „miasta inne”, które najwięcej zainwestowały w infrastrukturę techniczną dla poprawy jakości życia mieszkańców. Na 582 miasta w tej kategorii Brok uplasował się na bardzo wysokim 27 miejscu w kraju.

Spośród wymienionych przez Burmistrza Marka Młyńskiego znaczących przedsięwzięć minionego roku znalazły się m.in.: uzyskana dotacja w wysokości 80.806,50 zł na opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok, która ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych problemami społecznymi obszarach; ukończona opracowywana dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, ul. Rybackiej, ul. Kościuszki, ul. Żurawieniec i ul. Tartacznej oraz na osiedlu Ludwinowo w Broku; przyznane dofinansowanie w wysokości 390 000 zł na budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Broku. Burmistrz mówił także o zdobytym dofinansowaniu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w ramach którego planowana jest modernizacja budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz remont świetlic wiejskich we wsi Bojany, Laskowizna i przy ul. Czuraj w Broku.  A także o pozyskanych środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działania związane z usuwaniem azbestu i wymianą pieców węglowych.


Burmistrz podzielił się także planami na nadchodzący rok. Spośród ważnych inwestycji planowanych w 2017 roku wymienił prace nad przebudową ul. Narutowicza i Pułtuskiej oraz drogi wewnętrznej ulicy łączącej ul. Dąbrowskiego i ul. Narutowicza w Broku.

Burmistrz podkreślił także osiągnięty w ostatnich dniach stycznia ogromny sukces jakim jest zajęte I miejsce w konkursie na dofinansowanie rozwoju kultury. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 580 562,17 zł. umożliwi przeprowadzenie ostatniego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w Broku. Przedsięwzięcie obejmie prace w zakresie remontu sali widowiskowej i sceny oraz zaplecza (sanitariaty, korytarz, szatnia), instalację monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo obiektu, a także wyposażenie w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy, multimedialny, wystawienniczy i meble, umożliwiające prowadzenie szerokiego zakresu działań kulturalnych.

Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz podziękował Radzie Gminy oraz Sołtysom za dobrą współpracę i wspieranie działań na rzecz miasta i gminy Brok, osobom prowadzącym działalność gospodarczą na naszym terenie za współpracę, rozwój firm, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy, społecznikom za ich działalność, sponsorom za wsparcie finansowe organizowanych cyklicznie imprez, młodzieży szkolnej za występy artystyczne na uroczystościach gminnych, a dyrektorom szkół, nauczycielom i opiekunom za oprawę artystyczną i przygotowanie dzieci. Dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Brok, oraz pracownikom Urzędu Gminy w Broku,  za pracę i zaangażowanie dzięki któremu możliwe było wykonanie szeregu inwestycji i przygotowanie do realizacji następnych.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.