Get Adobe Flash player


W dniu 30 listopada  br. odbyło się XV posiedzenie Rady Gminy w Broku.

Na sesji Rady podjęte zostały uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Brok z organizacjami pozarządowymi”, upoważnienia Burmistrza Gminy Brok do określenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego, ustalenia przebiegu dróg gminnych w Broku oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych.

Na sesji podjęta została również uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy, Rada Gminy utrzymała wysokość taryf na poziomie z roku poprzedniego. W związku z tym opłaty z tego tytułu w 2017 r. nie zmienią się.

Natomiast niewielkiej zmianie poddana została wysokość stawek podatku od nieruchomości. Na mocy tej uchwały obniżona została stawka podatku od gruntów niezbudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Pozostałe stawki, które obowiązywały od 2012 r., poddano waloryzacji o około 2-2,5%.

W dniu 30 listopada br. Radni przyjęli także Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brok na lata 2016-2022, który jako dokument strategiczny będzie służył za podstawę ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w nim ujętych.
Ostatnia z uchwał dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Wszystkie uchwały przegłosowane zostały przez Radnych jednogłośnie.


Na sesji przedstawiona została również informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników  jednostek organizacyjnych Gminy Brok.
Na zakończenie w punkcie sprawy różne omawiane były kwestie związane z funkcjonowaniem Gminy, a obecni na sesji Mieszkańcy mieli okazję wyrazić swe opinie i złożyć wnioski.
 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.